Mức độ 2  Giải quyết cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước

Ký hiệu thủ tục: NO-03
Lượt xem: 1597
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
- Cơ quan trực tiếp tham mưu thực hiện TTHC: Văn phòng UBND tỉnh.
- Cơ quan phối hợp: Sở Xây dựng.
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Nhà ở
Cách thức thực hiện Tại Văn phòng UBND tỉnh
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Cơ sở pháp lý: Khoản 2, Điều 18, Nghị định số 34/2013/NĐ-CP, ngày 22/4/2013)
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện Văn bản chấp thuận
Phí hoặc lệ phí Không
Căn cứ pháp lý - Luật Nhà ở 2014;
- Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ ban hành về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước;
- Thông tư 14/2013/TT-BXD ngày 19/9/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2014 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

- Bước 1: Sở Xây dựng chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh (Chuyển trong ngày hoặc chậm nhất trong buổi sáng ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày Lãnh đạo Sở ký văn bản trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh).

- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành kiểm tra hồ sơ:

  + Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

 + Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Xây dựng bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.

- Bước 3: Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh trước khi trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh ký văn bản.

- Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh.

- Bước 5: Sở Xây dựng nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.

+ Tờ trình của Sở Xây dựng.
+ Đơn đề nghị thuê nhà ở cũ theo mẫu quy định tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Thông tư 14/2013/TT-BXD, ngày 19/9/2013 của Bộ Xây dựng; Giấy tờ chứng minh việc phân phối, bố trí sử dụng nhà ở hoặc giấy tờ chứng minh đang thực tế sử dụng nhà ở đó (đối với trường hợp chưa có hợp đồng thuê nhà ở) hoặc hợp đồng thuê nhà ở kèm theo Giấy tờ chứng minh nhận chuyển quyền thuê nhà ở (đối với trường hợp không đứng tên trong hợp đồng thuê nhà ở); Bản sao chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc thẻ quân nhân của người có đơn đề nghị thuê nhà ở; trường hợp là vợ chồng thì phải có thêm bản sao có chứng thực sổ hộ khẩu gia đình hoặc bản sao có chứng thực giấy đăng ký kết hôn; Bản sao giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê nhà ở (nếu có).
(Cơ sở pháp lý: Điều 25 Thông tư 14/2013/TT-BXD, ngày 19/9/2013 của Bộ Xây dựng)

File mẫu:

Không