Mức độ 2  Thủ tục Giải quyết hồ sơ theo Nghị quyết 755/2005

Ký hiệu thủ tục: NO-04
Lượt xem: 649
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
- Cơ quan trực tiếp tham mưu thực hiện TTHC: Văn phòng UBND tỉnh.
- Cơ quan phối hợp: Sở Xây dựng.
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Nhà ở
Cách thức thực hiện Tại Văn phòng UBND tỉnh
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Cơ sở pháp lý: Điều 13, Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội)
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện Quyết định hành chính
Phí hoặc lệ phí Không
Căn cứ pháp lý - Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định việc giải quyết đối với một số trường hợp cụ thể về nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo XHCN trước ngày 01/7/1991.

 - Bước 1: Sở Xây dựng chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (Chuyển trong ngày hoặc chậm nhất trong buổi sáng ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày Lãnh đạo Sở ký văn bản trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh).

 - Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành kiểm tra hồ sơ:

  + Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

 + Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Xây dựng bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.

  - Bước 3: Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh trước khi trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh ký văn bản.

 - Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh.

 - Bước 5: Sở Xây dựng nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.

- Tờ trình của Sở Xây dựng.
- Đơn đề nghị giao lại nhà ở, hoặc đơn đề nghị thanh toán tiền trưng mua, thanh toán tiền bồi thường;
- Giấy tờ về nhà ở thuộc diện được giao lại;
- Giấy tờ chứng minh Nhà nước đã trưng dụng có thời hạn nhà ở;
- Giấy tờ chứng minh Nhà nước đã trưng mua nhà đất nhưng chưa thanh toán tiền hoặc đã thanh toán một phần (đối với trường hợp chủ sở hữu được thanh toán tiền theo quy định);

File mẫu:

  • Đơn đề nghị giao lại nhà ở, hoặc đơn đề nghị thanh toán tiền trưng mua, thanh toán tiền bồi thường Tải về

Không