Mức độ 2  Thủ tục Thẩm định, chấp thuận đầu tư các dự án phát triển nhà ở

Ký hiệu thủ tục: NO-05
Lượt xem: 1513
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyềnđược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
- Cơ quan trực tiếp tham mưu thực hiện TTHC: Văn phòng UBND tỉnh.
- Cơ quan phối hợp: Sở Xây dựng.
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Nhà ở
Cách thức thực hiện Tại Văn phòng UBND tỉnh
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ không kể thời gian xin ý kiến của HĐND tỉnh.
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện Văn bản chấp thuận
Phí hoặc lệ phí Không
Căn cứ pháp lý - Luật Nhà ở 2014;
- Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ về quy đinh chi tiết và hướng dẫn thi hành luật nhà ở;
- Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 của Bộ Xây dựng Quy định cụ thể và hướng dẫn một số nội dụng của nghị định số 71/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn Luật nhà ở.

- Bước 1: Sở Xây dựng chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh (Chuyển trong ngày hoặc chậm nhất trong buổi sáng ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày Lãnh đạo Sở ký văn bản trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh).

- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành kiểm tra hồ sơ: + Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng UBND tỉnh. + Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Xây dựng bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.

- Bước 3: Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng UBND tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh trước khi trình lãnh đạo UBND tỉnh ký văn bản.

- Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh.

- Bước 5: Sở Xây dựng nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.

- Tờ trình của Sở Xây dựng.
* Hồ sơ đề nghị thẩm định và phê duyệt, gồm giấy tờ sau:
- Tờ trình của chủ đầu tư:
+ Đối với Thẩm định, chấp thuận đầu tư các dự án phát triển nhà ở: (được đầu tư xây dựng bằng vốn ngân sách địa phương, được đầu tư xây dựng bằng vốn ngân sách Trung ương) Mẫu Tờ trình của chủ đầu tư đề nghị thẩm định và phê duyệt dự án phát triển nhà ở được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước lập theo phụ lục 2: (ban hành kèm theo Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ Xây dựng);
+ Đối với Thẩm định, Chấp thuận đầu tư các dự án phát triển nhà ở: (được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn không phải từ ngân sách nhà nước) Nếu dưới 2.500 căn: Mẫu Tờ trình của chủ đầu tư đề nghị thẩm định và phê duyệt dự án phát triển nhà ở được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước lập theo phụ lục 5; Nếu trên 2.500 căn: Mẫu Tờ trình của chủ đầu tư đề nghị thẩm định và phê duyệt dự án phát triển nhà ở được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước lập theo phụ lục 8 (ban hành kèm theo Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ Xây dựng);
+ Đối với Công nhận chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở: (đối với trường hợp được chỉ định chủ đầu tư): Chủ đầu tư có văn bản đề nghị công nhận chủ đầu tư;
- Hồ sơ dự án phát triển nhà ở được lập theo quy định tại Điều 6 của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP;
- Bản sao Quyết định phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/2000 và các bản vẽ quy hoạch tỷ lệ 1/2000 đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (đối với khu vực dự án chưa có quy hoạch tỷ lệ 1/2000) hoặc bản sao Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và các bản vẽ quy hoạch tỷ lệ 1/500 đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (đối với khu vực đã có quy hoạch tỷ lệ 1/2000); trường hợp không phải lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 thì phải có bản sao bản vẽ tổng mặt bằng đã được cơ quan có thẩm quyền về quy hoạch chấp thuận;
- Bản sao văn bản giao chủ đầu tư dự án của cơ quan có thẩm quyền;
- Giấy đăng ký kinh doanh của chủ đầu tư;
* (Trường hợp công nhận chủ đầu tư thì chỉ cần: Nhà đầu tư có văn bản đăng ký làm chủ đầu tư; giấy tờ chứng minh cơ sở pháp lý, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm, khả năng tài chính và các điều kiện khác theo quy định tại khoản 3 Điều 14 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn Luật nhà ở; hồ sơ kinh nghiệm của nhà đầu tư, các đề xuất của nhà đầu tư và tổng mức đầu tư tạm tính của dự án; năng lực và những lợi thế khác của chủ đầu tư (nếu có) khi được giao làm chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở).
(Cơ sở pháp lý: Điều 6, khoản 3 Điều 14 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP của Chính phủ)

File mẫu:

  • Tờ trình của chủ đầu tư (phụ lục 2 kèm theo Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ Xây dựng) Tải về
  • Tờ trình của chủ đầu tư (phụ lục 8 ban hành theo Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ Xây dựng) Tải về

Không