Mức độ 2  Thẩm định và trình phê duyệt hồ sơ chuyển nhượng toàn bộ dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật công nghiệp

Ký hiệu thủ tục: KDBDS-01
Lượt xem: 1663
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
- Cơ quan trực tiếp tham mưu thực hiện TTHC: Văn phòng UBND tỉnh.
- Cơ quan phối hợp: Sở Xây dựng.
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Kinh doanh bất động sản
Cách thức thực hiện Tại Văn phòng UBND tỉnh
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Cơ sở pháp lý: Khoản 3, Điều 5, Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/09/2015 của Chính phủ)
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
Phí hoặc lệ phí Không
Căn cứ pháp lý - Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014;
- Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản;
- Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản.

 - Bước 1: Sở Xây dựng chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh (Chuyển trong ngày hoặc chậm nhất trong buổi sáng ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày Lãnh đạo Sở ký văn bản trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh).

 - Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành kiểm tra hồ sơ:

  + Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

 + Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Xây dựng bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.

  - Bước 3: Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng UBND tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh trước khi trình lãnh đạo UBND tỉnh ký văn bản.

 - Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh.

 - Bước 5: Sở Xây dựng nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính

- Tờ trình của Sở Xây dựng.
- Đơn xin chuyển nhượng dự án của chủ đầu tư cũ;
- Văn bản cho phép đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Hồ sơ dự án đã được phê duyệt; quyết định phê duyệt dự án; hợp đồng thuê đất hoặc quyết định giao đất hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hồ sơ của chủ đầu tư mới;
- Báo cáo quá trình thực hiện dự án đến thời điểm chuyển nhượng;
Hồ sơ của chủ đầu tư mới, gồm:
- Đăng ký kinh doanh có chức năng kinh doanh bất động sản;
- Cam kết của chủ đầu tư mới khi được nhận chuyển nhượng dự án, trong đó có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước và khách hàng mà chủ đầu tư cũ đã cam kết;
- Văn bản xác định năng lực tài chính của chủ đầu tư mới theo quy định tại điểm 2 Phần I của Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008 của Bộ Xây dựng.

File mẫu:

  • Cam kết của chủ đầu tư mới khi được nhận chuyển nhượng dự án Tải về
  • Đơn xin chuyển nhượng dự án của chủ đầu tư cũ Tải về

Không