Mức độ 2  Thẩm định hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị

Ký hiệu thủ tục: PTDT-01
Lượt xem: 1896
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
- Cơ quan trực tiếp tham mưu thực hiện TTHC: Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk.
- Cơ quan phối hợp: Sở Xây dựng.
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Phát triển đô thị
Cách thức thực hiện Tại Văn phòng UBND tỉnh
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết 05 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. (Cơ sở pháp lý: Điều 4, Thông tư 20/2013/TTLT-BXD-BNV)
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
Phí hoặc lệ phí Không
Căn cứ pháp lý - Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về Quản lý đầu tư phát triển đô thị;
- Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Liên Bộ Xây dựng – Nội vụ về việc hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về Quản lý đầu tư phát triển đô thị;
- Thông tư 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng;
- Thông tư số 106/2013/TT-BTC ngày 09/8/2013 về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.

- Bước 1: Sở Xây dựng chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh (Chuyển trong ngày hoặc chậm nhất trong buổi sáng ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày Lãnh đạo Sở ký văn bản trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh).

- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành kiểm tra hồ sơ:

  + Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

 + Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Xây dựng bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.

- Bước 3: Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng UBND tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh trước khi trình lãnh đạo UBND tỉnh ký văn bản.

- Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh.

- Bước 5: Sở Xây dựng nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.

- Tờ trình của Sở Xây dựng.
- Tờ trình đề nghị phê duyệt khu vực phát triển đô thị mới theo Phụ lục 1 của Thông tư số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Liên Bộ Xây dựng – Nội vụ.
- Báo cáo tóm tắt về khu vực phát triển đô thị dự kiến (bản gốc), bao gồm:
+ Tên khu vực phát triển đô thị;
+ Địa điểm, ranh giới khu vực phát triển đô thị (có sơ đồ minh họa);
+ Mô tả hiện trạng khu vực phat triển đô thị;
+ Thuyết minh về cơ sở hình thành khu vực phát triển đô thị;
+ Tính chất/các chức năng chính của khu vực;
+ Giới thiệu nội dung cơ bản của quy hoạch chung đô thị được duyệt;
+ Kế hoạch thực hiện khu vực phát triển đô thị;
+ Thời hạn thực hiện dự kiến;
+ Sơ bộ khái toán, dự kiến các nguồn lực đầu tư cho phát triển đô thị.
- Các văn bản pháp lý, bao gồm: bản chụp các quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất, chương trình phát triển đô thị, quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và các văn bản pháp lý khác có liên quan đến chủ trương thành lập khu vực phát triển đô thị (nếu có). (các giấy tờ phải có chứng thực)
(Cơ sở pháp lý: Điều 5, Chương II, Thông tư số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Liên Bộ Xây dựng – Nội vụ)

File mẫu:

  • Tờ trình đề nghị phê duyệt khu vực phát triển đô thị mới theo Phụ lục 1 của Thông tư số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Liên Bộ Xây dựng – Nội vụ Tải về

Không