Mức độ 2  Cấp phép tổ chức Hội nghị, hội thảo quốc tế do tổ chức nước ngoài tổ chức

Ký hiệu thủ tục: VPUB-NV-03
Lượt xem: 2667
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
- Cơ quan trực tiếp tham mưu thực hiện TTHC: Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk.
- Cơ quan phối hợp: Sở Ngoại vụ và các đơn vị liên quan.
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Ngoại vụ
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện Văn bản đồng ý
Phí hoặc lệ phí Không
Căn cứ pháp lý - Quyết định số 76/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.
- Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND ngày 04/02/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

- Bước 1: Sở Ngoại vụ chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh (Chuyển trong ngày hoặc chậm nhất trong buổi sáng ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày Lãnh đạo Sở ký văn bản trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh).

- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành kiểm tra hồ sơ:

   + Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

   + Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Ngoại vụ bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.

- Bước 3: Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng UBND tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh trước khi trình lãnh đạo UBND tỉnh cho chủ trương.

- Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh.

- Bước 5: Sở Ngoại vụ nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.

+ Tờ trình tổ chức Hội nghị, hội thảo quốc tế.
+ Bản sao hộ chiếu của các đại biểu nước ngoài;
+ Ý kiến của cơ quan liên quan;
+ Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư;
+ Các tài liệu liên quan đến Hội nghị, hội thảo quốc tế (danh sách, chương trình, nội dung, bài phát biểu…).
+ Kế hoạch tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế.

File mẫu:

Không