Mức độ 2  Thủ tục Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Ký hiệu thủ tục: VPUB-HDKHCN-01
Lượt xem: 1920
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân tỉnh
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Hoạt động khoa học & công nghệ
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết 10 ngày
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
Phí hoặc lệ phí Không
Căn cứ pháp lý không

3 bước

01 bộ

File mẫu:

  • Phiếu đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân Tải về
  • Công văn đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân kèm theo phiếu tổng hợp danh mục nhiệm vụ Tải về

Không