Mức độ 2  Thành lập, cho phép thành lập trường Trung học phổ thông

Ký hiệu thủ tục: SGD-GDDT-01
Lượt xem: 116
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện a. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk.
b. Cơ quan trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk.
c. Cơ quan phối hợp thực hiện: Các Sở, ngành có liên quan.
Lĩnh vực Giáo dục & Đào tạo
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk (08 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).
Thời hạn giải quyết a. Sở Giáo dục và Đào tạo: Giải quyết trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
b. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk: Giải quyết trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
(Theo Điểm b, Điểm c, Khoản 2, Điều 11, Điều lệ trường Trung học cơ sở, Trung học phố thông và trường phố thông có nhiều cấp học được ban hành kèm theo Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT, ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).
Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học cao nhất là trung học phổ thông của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh.
Lệ phí Không
Căn cứ pháp lý Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT, ngày 28/03/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường Trung học cơ sở, trường Trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

a. Bước 1: Uỷ ban Nhân dân cấp huyện đối với trường Trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là cấp Trung học phổ thông (đối với trường công lập); tổ chức hoặc cá nhân (đối với trường tư thục) nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần.

b. Bước 2: Cán bộ tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

                - Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định, tiếp nhận và viết phiếu biên nhận hồ sơ.

                - Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ, hướng dẫn cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

c. Bước 3: Tong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo thời gian, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan kiểm tra thực tế, nếu thấy đủ điều kiện thành lập trường, tham mưu bằng văn bản và gửi hồ sơ đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường.

d. Bước 4: Trong  thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét ra quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường. Trường hợp chưa đồng ý, Ủy ban Nhân dân tỉnh có văn bản thông báo cho Sở Giáo dục và Đào tạo biết rõ lý do và hướng giải quyết.

e. Bước 5: Căn cứ vào ngày hẹn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính ghi trên biên nhận hồ sơ, cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk.

(Theo Khoản 2, Điều 11, Điều lệ trường Trung học cơ sở, Trung học phố thông và trường phố thông có nhiều cấp học được ban hành kèm theo Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT, ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

- Đề án thành lập trường (bản sao có chứng thực hoặc bản chính).
- Tờ trình về Đề án thành lập trường, dự thảo Quy chế hoạt động của trường (bản sao có chứng thực hoặc bản chính).
- Sơ yếu lí lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến bố trí làm Hiệu trưởng (bản sao có chứng thực hoặc bản chính).
- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập hoặc cho phép thành lập trường (bản sao có chứng thực hoặc bản chính).
- Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân cấp huyện hoặc Ủy ban Nhân dân tỉnh (nếu có) (bản sao có chứng thực hoặc bản chính).

File mẫu:

a. Có Đề án thành lập trường phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
b. Đề án thành lập trường xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường.
(Theo Khoản 1, Điều 9, Điều lệ trường Trung học cơ sở, Trung học phố thông và trường phố thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT, ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

In phiếu hướng dẫn Đặt câu hỏi