Mức độ 2  Giải thể trường trung học phổ thông

Ký hiệu thủ tục: SGD-GDDT-04
Lượt xem: 293
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện a. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk.
b. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk.
c. Cơ quan phối hợp thực hiện: Các Sở, ngành có liên quan.
Lĩnh vực Giáo dục & Đào tạo
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk (08 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết a. Sở Giáo dục và Đào tạo: Giải quyết trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
b. Ủy ban Nhân dân tỉnh: Giải quyết trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
(Theo Khoản 4, Điều 14, Điều lệ trường Trung học cơ sở, Trung học phố thông và trường phố thông có nhiều cấp học được ban hành kèm theo Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT, ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).
Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện Quyết định giải thể hoặc cho phép giải thể trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học cao nhất là trung học phổ thông của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh.
Phí hoặc lệ phí Không
Căn cứ pháp lý Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường trung học phổ thông có nhiều cấp học.

a. Bước 1: Tổ chức hoặc cá nhân đối với trường Trung học phổ thông tư thục nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần.

b. Bước 2: Cán bộ tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ

  - Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định, tiếp nhận và viết phiếu biên nhận hồ sơ.

  - Nếu hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ theo quy định, hướng dẫn tổ chức hoặc cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

c. Bước 3. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động thông báo và phối hợp với các Sở, ngành có liên quan kiểm tra thực tế tại nhà trường, nếu thấy đủ điều kiện giải thể Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh cho phép giải thể nhà trường.

d. Bước 4: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét cho phép giải thể nhà trường. Trường hợp chưa đồng ý, Ủy ban Nhân dân tỉnh thông báo cho Sở Giáo dục và Đào tạo biết rõ lý do và hướng giải quyết.

e. Bước 5: Căn cứ vào ngày hẹn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính ghi trên biên nhận hồ sơ, tổ chức hoặc cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk.

(Theo Khoản 4, Điều 14, Điều lệ trường Trung học cơ sở, Trung học phố thông và trường phố thông có nhiều cấp học được ban hành kèm theo Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT, ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

- Tờ trình xin giải thể của tổ chức, cá nhân (bản sao có chứng thực hoặc bản chính).
- Phương án giải thể (bản sao có chứng thực hoặc bản chính).

File mẫu:

Theo đề nghị của tổ chức hoặc cá nhân thành lập trường.
(Theo Điểm d, Khoản 1, Điều 14, Điều lệ trường Trung học cơ sở, Trung học phố thông và trường phố thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT, ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).