Mức độ 2  Xếp hạng Trung tâm Giáo dục thường xuyên

Ký hiệu thủ tục: SGD-GDDT-10
Lượt xem: 283
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện a. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk.
b. Cơ quan giải quyết: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lăk.
c. Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk.
Lĩnh vực Giáo dục & Đào tạo
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ – Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk (08 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk)
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
(Mục III, Thông tư 48/2008/TT-BGDĐT, ngày 25 tháng 8 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn xếp hạng và thự hiện chế độ phục cấp chức vụ lãnh đạo Trung tâm Giáo dục thường xuyên).
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện Quyết định xếp hạng Trung tâm Giáo dục thường xuyên.
Phí hoặc lệ phí Không
Căn cứ pháp lý Thông tư số 48/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 8 năm 2008 ngày 25 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn xếp hạng và thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trung tâm giáo dục thường xuyên.

a. Bước 1: Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên hoàn tất hồ sơ và họp tổ chức tự đánh giá xếp hạng.

b. Bước 2: Sau khi tự đánh giá xếp hạng, Trung tâm Giáo dục thường xuyên nộp hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ – Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần.

c. Bước 3: Cán bộ tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ

              - Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định, tiếp nhận và viết phiếu biên nhận hồ sơ.

              - Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ theo quy định, hướng dẫn tổ chức hoặc cá nhân bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

d. Bước 4: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ họp lệ của Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức kiểm tra thực tế, nếu đủ điều kiện trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định xếp hạng Trung tâm Giáo dục thường xuyên.

d. Bước 4: Căn cứ vào phiếu hẹn, Trung tâm Giáo dục thường xuyên nhận lại kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ – Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk.

(Theo Mục III, Thông tư 48/2008/TT-BGDĐT, ngày 25 tháng 8 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn xếp hạng và thự hiện chế độ phục cấp chức vụ lãnh đạo Trung tâm Giáo dục thường xuyên).

- Tờ trình đề nghị xếp hạng của Trung tâm Giáo dục thường xuyên (bản sao có chứng thực hoặc bản chính).
- Quyết định thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên (bản sao có chứng thực hoặc bản chính).
- Bản báo cáo kết quả hoạt động và hiệu quả hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên trong thời gian 3 năm liên tục tính đến thời điểm đề nghị xếp hạng (bản sao có chứng thực hoặc bản chính).
- Bảng tự đánh giá tính điểm theo tiêu chí xếp hạng của Trung tâm Giáo dục thường xuyên (Trung tâm giáo Gục thường xuyên cấp tỉnh theo Phụ lục I, trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện theo Phụ lục II, Thông tư 48/2008/TT-BGDĐT, ngày 25 tháng 8 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn xếp hạng và thự hiện chế độ phục cấp chức vụ lãnh đạo Trung tâm Giáo dục thường xuyên) (bản sao có chứng thực hoặc bản chính).
- Số liệu thống kê số lượng học viên theo học các chương trình trong 3 năm liên tục tính đến thời điểm đề nghị xếp hạng (bản sao có chứng thực hoặc bản chính).
- Danh sách cán bộ, giáo viên, viên chức trong biên chế và giáo viên hợp đồng kèm theo trình độ đào tạo, trình độ ngoại ngữ-tin học (bản sao có chứng thực hoặc bản chính).
- Số liệu thống kê chi tiết về diện tích đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học (bản sao có chứng thực hoặc bản chính).

File mẫu:

a. Việc xếp hạng trung tâm giáo dục thường xuyên căn cứ theo các nhóm tiêu chí sau:
- Quy mô người học.
- Cơ cấu tổ chức và đội ngũ cán bộ, giáo viên.
- Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học;
- Chất lượng giáo dục, đào tạo và hiệu quả hoạt động.