Mức độ 2  Thành lập Trung tâm Ngoại ngữ, tin học

Ký hiệu thủ tục: SGD-GDDT-11
Lượt xem: 338
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện a. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk.
b. Cơ quan trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.
c. Cơ quan phối hợp thực hiện: Các Sở, ngành có liên quan.
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Giáo dục & Đào tạo
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ – Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk (sô 08 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
a. Sở Giáo dục và Đào tạo: Giải quyết trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
b. Ủy ban Nhân dân tỉnh: Giải quyết trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
(Theo Điểm a, Khoản 2, Điều 9, Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ, tin học được ban hành kèm theo Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT, ngày 28/01/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).
Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện Quyết định cho phép thành lập trung tâm Ngoại ngữ, tin học.
Phí hoặc lệ phí Không
Căn cứ pháp lý Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT, ngày 28/01/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.

a. Bước 1: Tổ chức hoặc cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ – Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần.

b. Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ:

   - Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định, tiếp nhận và viết phiếu biên nhận hồ sơ.

   - Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ, hướng dẫn bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

c. Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động thong báo thời gian, phối hợp với các Sở, ngành liên quan kiểm tra thực tế, nếu thấy đủ điều kiện thành lập, Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu bằng văn bản và gửi hồ sơ đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định cho phép thành lập trung tâm.

d. Bước 4: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ họp lệ của Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét quyết định cho phép thành lập trung tâm. Trường hợp không đồng ý Ủy ban Nhân dân tỉnh thông báo bằng văn bản cho Sở Giáo dục và Đào tạo biết rõ lý do và hướng giải quyết.

e. Bước 5: Căn cứ vào ngày hẹn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên biên nhận, tổ chức hoặc cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ – Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk.

(Theo Khoản 2, Điều 9, Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ, tin học được ban hành kèm theo Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT, ngày 28/01/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

- Tờ trình xin thành lập trung tâm (bản sao có chứng thực hoặc bản chính).
- Đề án thành lập trung tâm gồm các nội dung sau (bản sao có chứng thực hoặc bản chính):
+ Tên trung tâm, loại hình trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm;
+ Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm;
+ Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo;
+ Cơ sở vật chất của trung tâm;
+ Cơ cấu tổ chức của trung tâm, giám đốc, các phó giám đốc (nếu cần), các tổ (hoặc phòng chuyên môn);
+ Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm;
+ Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm.

File mẫu:

a. Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
b. Đề án thành lập trung tâm xác định rõ: mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm.
(Theo Điều 7, Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ, tin học được ban hành kèm theo Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT, ngày 28/01/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).