Mức độ 2  Sáp nhập, chia, tách Trung tâm Ngoại ngữ, tin học

Ký hiệu thủ tục: SGD-GDDT-12
Lượt xem: 605
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện a. Cơ quan trực tiếp giải quyết: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk.
b. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk.
c. Cơ quan phối hợp thực hiện: Các Sở, ngành có liên quan.
Lĩnh vực Giáo dục & Đào tạo
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ – Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk (số 08 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
a. Sở Giáo dục và Đào tạo giải quyết trong thời hạn 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
b. Ủy ban Nhân dân tỉnh giải quyết trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
(Khoản 2, Điều 10, Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ, tin học được ban hành kèm theo Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT, ngày 28/01/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).
Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện Quyết định cho phép sáp nhập, chia, tách Trung tâm Ngoại ngữ, tin học.
Phí hoặc lệ phí Không
Căn cứ pháp lý Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT, ngày 28/01/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.

a. Bước 1: Tổ chức hoặc cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ – Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần.

b. Bước 2: Cán bộ tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ

 - Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định, tiếp nhận và viết phiếu biên nhận hồ sơ.

 - Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ, hướng dẫn tổ chức hoặc cá nhân bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

c. Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động thông báo thời gian và phối hợp với các Sở, ngành liên quan kiểm tra thực tế, nếu thấy đủ điều kiện sáp nhập, chia, tách Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu bằng văn bản và gửi hồ sơ đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định cho phép sáp nhập, chia, tách trung tâm.

d. Bước 4: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ họp lệ của Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét quyết định cho phép sáp nhập, chia, tách trung tâm. Trường hợp không đồng ý Ủy ban Nhân dân tỉnh thông báo bằng văn bản cho Sở Giáo dục và Đào tạo biết rõ lý do và hướng giải quyết.

e. Bước 5: Căn cứ vào ngày hẹn trả kết quả giải quyết tủ tục hành chính trên biên nhận, tổ chức hoặc cá nhân đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ – Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk.

(Theo Khoản 2, Điều 10; Khoản 2, Điều 9, Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ, tin học được ban hành kèm theo Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT, ngày 28/01/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

- Tờ trình xin sáp nhập, chia, tách trung tâm (bản sao có chứng thực hoặc bản chính).
- Đề án sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tinh học để thành lập trung tâm mới gồm các nội dung sau (bản sao có chứng thực hoặc bản chính):
+ Tên trung tâm, loại hình trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc sáp nhập, chia, tách trung tâm để thành lập trung tâm mới.
+ Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm mới.
+ Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo của trung tâm mói.
+ Cơ sở vật chất của trung tâm mớii sau khi sáp nhập, chia tách.
+ Cơ cấu tổ chức của trung tâm, giám đốc, các phó giám đốc (nếu cần), các tổ (hoặc phòng chuyên môn) của tâm mói.
+ Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm mới.
- Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm mới sau khi sáp nhập, chia, tách (bản sao có chứng thực hoặc bản chính).

File mẫu:

a. Phù hợp với nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của địa phương.
b. Đảm bảo quyền lợi của giáo viên và người học.
c. Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.
(Theo Khoản 1, Điều 10, Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ, tin học được ban hành kèm theo Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT, ngày 28/01/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).