Mức độ 2  Thủ tục lập Sổ theo dõi cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình

Ký hiệu thủ tục: H-LDTBXH03
Lượt xem: 208
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện - Cơ quan thực hiện TTHC: Phòng Lao động - TB&XH cấp huyện.
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - TB&XH tỉnh.
Lĩnh vực Lao động, thương binh và xã hội
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 25 ngày làm việc.
Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện Cấp Sổ theo dõi cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình.
Phí hoặc lệ phí Không
Căn cứ pháp lý Thông tư Liên tịch số 13/2014/TTLT/BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội-Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình ghi công liệt sỹ.

- Bước 1: Người được cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình gửi Đơn đề nghị lập sổ theo dõi cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình (mẫu số 04-CSSK) đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện.

Bước 2: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được các giấy tờ hợp lệ quy định có trách nhiệm lập danh sách cấp số theo dõi (mẫu số 05-CSSK) kèm các giấy tờ liên quan gửi đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

Trường hợp giấy tờ nộp không hợp lệ thì trong thời gian 03 ngày làm việc phải gửi văn bản trả lời nêu rõ lý do kèm toàn bộ giấy tờ đã nộp cho người đứng đơn để hoàn thiện theo quy định.

Bước 3: Lập Sổ quản lý (mẫu số 06-CSSK) và phát Sổ theo dõi cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình (sau đây gọi tắt là Sổ theo dõi, mẫu số 08-CSSK) cho đối tượng.

Bước 4: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày nhận được giấy tờ hợp lệ do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển đến, có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, lập Sổ quản lý (mẫu số 06-CSSK); lập Sổ theo dõi (mẫu số 08-CSSK) của từng đối tượng và chuyển về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để phát cho đối tượng.

Trường hợp giấy tờ nộp không hợp lệ thì trong thời gian 05 ngày làm việc phải gửi văn bản trả lời nêu rõ lý do kèm toàn bộ giấy tờ đã nộp cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

+ Đơn đề nghị lập Sổ theo dõi cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình (mẫu số 04-CSSK);
+ Giấy chỉ định của cơ sở y tế về việc sử dụng phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình.

File mẫu:

  • Đơn đề nghị lập Sổ theo dõi cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình (mẫu số 04-CSSK) Tải về
  • SỔ QUẢN LÝ CẤP PHƯƠNG TIỆN TRỢ GIÚP, DỤNG CỤ CHỈNH HÌNH Tải về

Không

In phiếu hướng dẫn Đặt câu hỏi