Mức độ 2  Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư

Ký hiệu thủ tục: H-TNMT11
Lượt xem: 226
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện - Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Phòng Tài nguyên và Môi trường.
- Cơ quan phối hợp: Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
Lĩnh vực Quản lý Đất đai
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ tại Phòng Tài nguyên và Môi trường
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất
Phí hoặc lệ phí Mức thu:
- Diện tích từ 5.000 m2 trở xuống: 450.000đồng
- Diện tích trên 5.000 m2 đến 10.000 m2 : 900.000đồng
- Diện tích trên 10.000 m2 đến 50.000 m2 : 1.500.000đồng
- Diện tích trên 50.000 m2 : 3.000.000đồng
Căn cứ pháp lý - Luật Đất đai năm 2013.
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai.
- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.
- Nghị quyết số 117/2014/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Quy định về mức thu các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Bước 1: Người xin giao đất hoặc xin thuê đất chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Bước 3: Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức cuộc họp thẩm định hoặc gửi xin ý kiến bằng văn bản của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan hoặc tổ chức kiểm tra thực địa.

Bước 4: Trả kết quả cho Người xin giao đất hoặc xin thuê đất tại Phòng Tài nguyên và Môi trường.

- Đơn xin giao đất, cho thuê đất.
- Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất (Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm cung cấp trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với những nơi đã có bản đồ địa chính hoặc thực hiện trích đo địa chính thửa đất theo yêu cầu của người xin giao đất, thuê đất).

File mẫu:

  • Đơn xin giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất Tải về

Không

In phiếu hướng dẫn Đặt câu hỏi