Mức độ 2  Thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân

Ký hiệu thủ tục: H-TNMT13
Lượt xem: 212
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện - Cơ quan thực hiện thủ tục: Phòng Tài nguyên và Môi trường.
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Lĩnh vực Quản lý Đất đai
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ tại phòng Tài nguyên và Môi trường
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết - Không quá 15 ngày (không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất).
- Không quá 30 ngày đối với các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.
Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
Phí hoặc lệ phí - Đất đô thị (đất ở, đất phi nông nghiệp, đất nông nghiệp): 150.000 đồng
- Đất nông thôn: 75.000 đồng
Căn cứ pháp lý - Luật Đất đai năm 2013.
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai.
- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.
- Nghị quyết số 117/2014/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Quy định về mức thu các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Bước 1: Người sử dụng đất xin phép chuyển mục đích sử dụng đất chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng Tài nguyên và Môi trường.

(Quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai)

Bước 3: Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

- Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường trình UBND huyện, thị xã, thành phố quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

(Quy định tại Điều 69 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai)

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân xin chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên thì Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận trước khi Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

(Quy định tại điểm a, khoản 2 Điều 59 Luật Đất đai năm 2013).

- Đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất.
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
- Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại Khoản 3 Điều 58 của Luật Đất đai năm 2013 và Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ.

File mẫu:

  • Đơn xin giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất Tải về

Không

In phiếu hướng dẫn Đặt câu hỏi