Mức độ 2  Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là Giấy chứng nhận) lần đầu

Ký hiệu thủ tục: H-TNMT14
Lượt xem: 204
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở, công trình xây dựng, nông nghiệp, cơ quan thuế, Phòng Tài nguyên và Môi trường.
Lĩnh vực Quản lý Đất đai
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nếu có nhu cầu.
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết - Không quá 30 ngày (không kể thời gian thông báo, niêm yết công khai tại UBND xã; thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất).
- Không quá 45 ngày đối với các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.
Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện
Phí hoặc lệ phí Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận lần đầu:
+ Đất đô thị (đất ở, đất phi nông nghiệp, đất nông nghiệp): 150.000 đồng
+ Đất nông thôn: 75.000 đồng
- Lệ phí cấp giấy chứng nhận lần đầu:
+ Phường: 100.000 đồng (25.000 đồng đối với trường hợp chỉ có quyền sử dụng đất)
+ Xã, thị trấn: 50.000 đồng (12.500 đồng đối với trường hợp chỉ có quyền sử dụng đất)
Căn cứ pháp lý - Luật Đất đai năm 2013;
- Luật Nhà ở năm 2005;
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về hồ sơ địa chính;
- Nghị quyết số 117/2014/NQ-HĐND ngày 18/7/2014 của HĐND tỉnh Đắk Lắk về mức thu các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Quyết định số 1874/QĐ-UBND ngày 12/8/2014 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Bước 1: Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nếu có nhu cầu.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân lựa chọn nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện thì phải ghi biên nhận và gửi hồ sơ về cấp xã để giải quyết theo thủ tục của cấp xã

Bước 2: Sau khi Ủy ban nhân dân cấp xã giải quyết xong thì gửi hồ sơ về huyện (Đã giải quyết tại cấp xã gồm xác nhận của Ủy ban nhân dân xã tại Mục II Mẫu số 04a/ĐK và niêm yết công khai kiểm tra hồ sơ).

Bước 3: Phòng Tài nguyên và Môi trường nộp hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ký.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường nhận kết quả và chuyển cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất để giải quyết các bước nội nghiệp, chuyển và trả kết quả theo quy định.

Bước 4: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả mà người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn đã nộp

- Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận theo Mẫu số 04/ĐK;
- Một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ;
- Một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ đối với trường hợp đăng ký về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Trường hợp đăng ký về quyền sở hữu nhà ở hoặc công trình xây dựng thì phải có sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng (trừ trường hợp trong giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng đã có sơ đồ phù hợp với hiện trạng nhà ở, công trình đã xây dựng);
- Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; Giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có);
- Trường hợp có đăng ký quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề phải có hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận hoặc quyết định của Tòa án nhân dân về việc xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề, kèm theo sơ đồ thể hiện vị trí, kích thước phần diện tích thửa đất mà người sử dụng thửa đất liền kề được quyền sử dụng hạn chế.

File mẫu:

  • Tờ khai tiền sử dụng đất (Mẫu số 01/ TSDĐ) Tải về
  • Mẫu số 04a/ĐK: Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Tải về
  • Mẫu số 04b/ĐK: Danh sách người sử dụng chung thửa đất, chủ sở hữu chung tài sản gắn liền với đất Tải về
  • Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất (Mẫu số 01/LPTB) Tải về
  • Mẫu số 04c/ĐK: Danh sách các thửa đất nông nghiệp của cùng một người sử dụng, người được giao quản lý đất Tải về

Không

In phiếu hướng dẫn Đặt câu hỏi