Mức độ 3  Thủ tục cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi

Ký hiệu thủ tục: H-BTXH04
Lượt xem: 1430
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Phòng Lao động - TB&XH cấp huyện.
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực LĐTBXH-Bảo trợ xã hội
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” của UBND cấp huyện.
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 10 ngày làm việc.
Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện Giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi.
Phí hoặc lệ phí Không
Căn cứ pháp lý - Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật người cao tuổi.
- Thông tư số 17/2011/TT-BLĐTBXH ngày 19/5/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định hồ sơ, thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ chi phí mai táng và tiếp nhận người cao tuổi vào cơ sở bảo trợ xã hội.

- Bước 1: Cơ sở chăm sóc người cao tuổi lập hồ sơ theo quy định.

- Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm cấp lại hoặc điều chỉnh giấy phép hoạt động.

+ Trong trường hợp hồ sơ của cơ sở xin cấp giấy phép hoạt động chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phải thông báo cho cơ sở được biết để hoàn thiện hồ sơ.

+ Trường hợp cơ sở xin cấp giấy phép hoạt động không đủ điều kiện để cấp giấy phép thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phải thông báo cho cơ sở lý do không đủ điều kiện cấp giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi.

- Bước 3: Nhận và trả kết quả tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” của UBND cấp huyện.

Thời gian nhận và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút; Chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút, từ thứ 2 đến thứ 6.

+ Văn bản đề nghị điều chỉnh, cấp lại giấy phép;
+ Giấy tờ chứng minh bị mất, bị hư hỏng giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi;
+ Giấy tờ chứng minh thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở chính, người đứng đầu, phạm vi, nội dung dịch vụ.

File mẫu:

Không