Mức độ 2  Thủ tục Đề nghị cứu trợ đột xuất

Ký hiệu thủ tục: X-BTXH14
Lượt xem: 121
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Uỷ ban nhân dân cấp xã
Lĩnh vực LĐTBXH-Bảo trợ xã hội
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Số lượng hồ sơ 02 bộ
Thời hạn giải quyết Không
Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
Phí hoặc lệ phí Không
Căn cứ pháp lý - Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính Phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.
- Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định số 67/NĐ-CP.
- Quyết định số 57/2007/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2007 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc quy định mức trợ giúp các đối tượng Bảo trợ xã hội.

Bước 1: Cá nhân công dân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ hợp lệ đúng theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Cán bộ công chức của phòng Lao động - Thương binh & Xã hội huyện, thị xã, thành phố tiếp nhận hồ sơ theo trình tự quy định. Trường hợp hồ sơ đầy đủ hợp lệ thì nhận.  Đối tượng điền đầy đủ thông tin cá nhân theo mẫu quy định và trình bày rõ nguyên nhân dẫn đến việc xin hưởng chế độ trợ cấp cứu trợ đột xuất và gửi lên trưởng thôn, buôn, tổ dân phố. Trưởng thôn, buôn, tổ dân phố lập danh sách các đối tượng trợ cấp đột xuất theo các nhóm quy định tại Điều 6 của Nghị định 67/2007/NĐ-CP gửi lên xã, phường, thị trấn. Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn triệu tập họp khẩn cấp Hội đồng xét duyệt thống nhất danh sách đối tượng cứu trợ đột xuất đề nghị huyện, thị xã, thành phố hỗ trợ. Nếu xã, phường, thị trấn có nguồn cứu trợ dự phòng thì Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn quyết định cứu trợ ngay những trường hợp cấp thiết. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn làm lại kịp thời.

Bước 3: Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội huyện, thị xã, thành phố xem xét, thẩm định hồ sơ tham mưu cho Chủ tịch huyện, thị xã, thành phố quyết định  Tổ chức cứu trợ cho đối tượng công khai.

Đơn xin hưởng trợ cấp xã hội của đối tượng.
Biên bản họp xét Hội đồng xét duyệt của xã, phường, thị trấn (nếu có).
Đơn nhận trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi.
Tờ trình xin trợ cấp cứu trợ đột xuất của xã, phường, thị trấn.
Danh sách các đối tượng xin trợ cấp cứu trợ đột xuất do xã, phường, thị trấn lập. Số lượng hồ sơ 01 bộ.

File mẫu:

  • Thủ tục Đề nghị cứu trợ đột xuất. Tải về

Không