Mức độ 3  Thủ tục chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú

Ký hiệu thủ tục: X-BTXH05
Lượt xem: 190
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện - Cơ quan thực hiện TTHC: UBND cấp xã.
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực LĐTBXH-Bảo trợ xã hội
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” của UBND cấp xã.
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 06 ngày làm việc.
Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện Thực hiện chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng theo địa chỉ nơi cư trú mới.
Phí hoặc lệ phí


Không


Căn cứ pháp lý - Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.
- Thông tư số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

- Bước 1: Đối tượng hoặc người giám hộ của đối tượng có đơn đề nghị gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú mới.

- Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản gửi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.

- Bước 3: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thẩm định và thực hiện chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng theo địa chỉ nơi cư trú mới.

Cơ sở pháp lý: Khoản 4, Điều 8, Nghị định số 136/2013/NĐ-CP.

- Bước 4: Nhận kết quả và trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.

Thời gian nhận và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút; Chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút, từ thứ 2 đến thứ 6.

+ Đơn đề nghị của đối tượng, người giám hộ của đối tượng hoặc tổ chức cá nhân liên quan gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.
+ Văn bản đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp xã đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện;

File mẫu:

Không