CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: Sở Giao thông Vận tải
Lĩnh vực: Vận tải
Thủ tục: Công bố đưa bến xe khách vào khai thác
Cách thức thực hiện

chậm nhất trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra

chậm nhất trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra

  • Trực tiếp
  • Nộp qua bưu chính công ích

Thành phần hồ sơ cần nộp

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Bản vẽ bố trí mặt bằng tổng thể bến xe khách   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Bản đối chiếu các quy định kỹ thuật của bến xe khách theo mẫu Mau.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0
Quy chế quản lý khai thác bến xe khách do đơn vị quản lý, khai thác bến xe khách ban hành   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Quyết định cho phép đầu tư xây dựng của cơ quan có thẩm quyền và biên bản nghiệm thu xây dựng   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Văn bản chấp thuận đấu nối đường ra, vào bến xe khách với đường bộ của cơ quan có thẩm quyền   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Văn bản đề nghị công bố đưa bến xe khách vào khai thác theo mẫu Mẫu2.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0

Lệ phí

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Đơn vị trực tiếp quản lý, khai thác bến xe khách phải là doanh nghiệp hoặc hợp tác xã

Số lượng hồ sơ

01 bộ