CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: Sở Giao thông Vận tải
Lĩnh vực: Vận tải
Thủ tục: Công bố lại đưa bến xe khách vào khai thác
Cách thức thực hiện

05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra

05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra

  • Trực tiếp
  • Nộp qua bưu chính công ích

Thành phần hồ sơ cần nộp

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Biện bản nghiệm thu các công trình xây dựng, cải tạo (nếu có thay đổi so với lần công bố trước)   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Bản vẽ bố trí mặt bằng tổng thể các công trình xây dựng, cải tạo bến xe khách (nếu có thay đổi so với lần công bố trước)   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Bản đối chiếu các quy định kỹ thuật của quy chuẩn này với các công trình của bến xe khách (nếu có thay đổi so với lần công bố trước)   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Quyết định cho phép đầu tư xây dựng, cải tạo của cơ quan có thẩm quyền (nếu có thay đổi so với lần công bố trước)   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Văn bản đề nghị công bố lại bến xe khách theo mẫu Mẫu5.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0

Lệ phí

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Đơn vị trực tiếp quản lý, khai thác bến xe khách phải là doanh nghiệp hoặc hợp tác xã.

Số lượng hồ sơ

01 bộ