CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: Sở Giao thông Vận tải
Lĩnh vực: Quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe
Thủ tục: Cấp Giấy phép xe tập lái
Cách thức thực hiện

Trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

  • Trực tiếp
  • Nộp qua bưu chính công ích

Thành phần hồ sơ cần nộp

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Danh sách xe đề nghị cấp Giấy phép xe tập lái theo mẫu quy định Mau.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0
Giấy đăng ký xe (bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực)   Bản chính: 0
Bản sao: 1

Lệ phí

0

Yêu cầu điều kiện thực hiện

.

Số lượng hồ sơ

01 bộ