CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND huyện Cư Kuin
Lĩnh vực: Giải quyết khiếu nại
Thủ tục: Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Thành phần hồ sơ cần nộp

.

Lệ phí

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không

Số lượng hồ sơ

01 bộ