CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND huyện Cư Kuin
Lĩnh vực: Hoạt động xây dựng
Thủ tục: Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh
Cách thức thực hiện

Công dân nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện.

Thành phần hồ sơ cần nộp

- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng, trong đó giải trình rõ lý do đề nghị cấp lại theo mẫu tại Phụ lục số 2, bản chính;
- Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp (đối với trường hợp bị rách, nát).
(Cơ sở pháp lý: khoản 3 Điều 16 Thông tư số 15/2016/TT-BXD)

Lệ phí

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Đối với các trường hợp bị rách, nát hoặc mất giấy phép xây dựng.
(Cơ sở pháp lý: khoản 3 Điều 16 Thông tư số 15/2016/TT-BXD)

Số lượng hồ sơ

01 bộ