CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND huyện Cư Kuin
Lĩnh vực: Hoạt động xây dựng
Thủ tục: Gia hạn Giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm
Cách thức thực hiện

Công dân nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện.

Thành phần hồ sơ cần nộp

- Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 2, bản chính;
- Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp.
(Cơ sở pháp lý: khoản 2 Điều 16 Thông tư số 15/2016/TT-BXD)

Lệ phí

30.000 đồng/giấy phép (Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 08/7/2020)

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Trước thời điểm giấy phép xây dựng hết hiệu lực khởi công xây dựng, nếu công trình chưa được khởi công thì chủ đầu tư phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng. Mỗi giấy phép xây dựng chỉ được gia hạn tối đa 02 lần. Thời gian gia hạn mỗi lần là 12 tháng. Khi hết thời gian gia hạn giấy phép xây dựng mà chưa khởi công xây dựng thì chủ đầu tư phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới.

(Cơ sở pháp lý: khoản 1 Điều 99 Luật Xây dựng năm 2014)

Số lượng hồ sơ

01 bộ