CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND huyện Cư Kuin
Lĩnh vực: Khuyến Công
Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện
Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp đến bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Thành phần hồ sơ cần nộp

Tại Chương III, Điều 12 Thông tư 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 của Bộ Công Thương quy định:
Hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện bao gồm:
Phiếu đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (Mẫu số 01);
Phiếu thuyết minh về sản phẩm đăng ký bình chọn (Mẫu số 02) ;
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ sở công nghiệp nông thôn (có ngành nghề kinh doanh liên quan đến sản phẩm đăng ký bình chọn);
03 ảnh của sản phẩm, kích thước (10x15)cm (chụp 3 góc độ, chính diện, mặt bên, từ trên xuống);
Các chứng nhận, chứng chỉ khác (nếu có) theo quy định tại Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014. (Chứng chỉ, chứng nhận về tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm; giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm; giấy khen; bằng khen cho sản phẩm)

Lệ phí

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Tại Điều 4,5,7 Chương I, Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 của Bộ Công Thương quy định:
Sản phẩm tham gia bình chọn là một sản phẩm hoặc một bộ sản phẩm (sau đây gọi chung là sản phẩm);
Sản phẩm tham gia bình chọn là sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp do chính cơ sở công nghiệp nông thôn sản xuất và đăng ký tham gia bình chọn;
Sản phẩm tham gia bình chọn không phải là sản phẩm sao chép; việc sản xuất sản phẩm không vi phạm quy định về quyền sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu công nghiệp và các quy định khác liên quan tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất lượng, vệ sinh an toàn lao động, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường;
Sản phẩm tham gia bình chọn phải có khả năng sản xuất hàng loạt, với số lượng lớn, không phải là sản phẩm độc bản, đáp ứng được nhu cầu thị trường;
Việc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được đánh giá thông qua các tiêu chí cơ bản sau:
Tiêu chí về đáp ứng thị trường và khả năng phát triển sản xuất;
Tiêu chí về kinh tế - kỹ thuật - xã hội và môi trường;
Tiêu chí về tính văn hóa và thẩm mỹ;

Số lượng hồ sơ

01 bộ