CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND huyện Cư Kuin
Lĩnh vực: Kinh doanh khí
Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai
Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại UBND cấp huyện;
- Nộp 01 hồ sơ đăng ký qua đường bưu điện đến UBND cấp huyện
-Nộp trực tuyến tại địa chỉ http://motcua.daklak.gov.vn/
 

Thành phần hồ sơ cần nộp

Theo Điều 39. Nghị định 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí.
Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai theo Mẫu số 05 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2017/NĐ-CP.
Bản sao hợp đồng bán LPG chai với thương nhân có giấy chứng nhận đủ điều kiện còn hiệu lực.
Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy.

Lệ phí

Tại khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh:

Mức thu phí thẩm định là 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh /lần thẩm định

Tại các khu vực khác: Mức thu phí thẩm định và lệ phí bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu tại khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh.

Theo quy định tại Thông tư 168/2016/TT-ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính, 

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không

Số lượng hồ sơ

01 bộ