CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND huyện Cư Kuin
Lĩnh vực: Kinh doanh khí
Thủ tục: Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai
Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại UBND cấp huyện;
- Nộp 01 hồ sơ đăng ký qua đường bưu điện đến UBND cấp huyện
- Nộp trực tuyến tại địa chỉ http://motcua.daklak.gov.vn/
 

Thành phần hồ sơ cần nộp

Theo Điều 45 Nghị định 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí.
- Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận theo Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP;
- Giấy tờ, tài liệu liên quan chứng minh nội dung thay đổi.

Lệ phí

Tại khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh:

Mức thu phí thẩm định là 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh /lần thẩm định

Tại các khu vực khác: Mức thu phí thẩm định và lệ phí bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu tại khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh.

Theo quy định tại Thông tư 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính, 

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không

Số lượng hồ sơ

01 bộ