CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND huyện Cư Kuin
Lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo
Thủ tục: Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại
Cách thức thực hiện


Trực tiếp hoặc qua bưu điện


Thành phần hồ sơ cần nộp


Tờ trình cho phép hoạt động giáo dục trở lại.


Lệ phí

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện


Sau thời hạn bị đình chỉ, nếu trường tiểu học đã khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc bị đình chỉ và có hồ sơ theo quy định đề nghị được hoạt động trở lại được Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép hoạt động giáo dục trở lại và phải được công bố trên phương tiện thông tin đại chúng


Số lượng hồ sơ

01 bộ