CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND huyện Cư Kuin
Lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo
Thủ tục: Thành lập trung tâm học tập cộng đồng
Cách thức thực hiện


Trực tiếp hoặc qua bưu điện


Thành phần hồ sơ cần nộp


a) Văn bản của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trung tâm học tập cộng đồng;b) Sơ yếu lý lịch của những người dự kiến làm giám đốc trung tâm học tập cộng đồng


Lệ phí

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện


Không quy định


Số lượng hồ sơ

01 bộ