CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND huyện Cư Kuin
Lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo
Thủ tục: Tiếp nhận đối tượng học bổ túc trung học cơ sở
Cách thức thực hiện


Trụ sở cơ quan hành chính


Thành phần hồ sơ cần nộp


- Đơn xin vào học


- Bằng tiểu học (hoặc giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tiểu học)


- Giấy khai sinh

Lệ phí

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện


Không


Số lượng hồ sơ

01 bộ