CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND huyện Cư Kuin
Lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo
Thủ tục: Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc trung học cơ sở
Cách thức thực hiện


Trực tiếp hoặc qua bưu điện.


Thành phần hồ sơ cần nộp


a) Đơn xin chuyển trường.b) Văn bản đồng ý của trường nơi xin chuyển đến.


Lệ phí

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện


Không


Số lượng hồ sơ

01 bộ