CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND huyện Cư Kuin
Lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo
Thủ tục: Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại
Cách thức thực hiện


Trực tiếp hoặc qua bưu điện


Thành phần hồ sơ cần nộp


a) Tờ trình đề nghị cho phép hoạt động giáo dục trở lại;b) Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra;c) Biên bản kiểm tra.


Lệ phí

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện


Sau thời hạn bị đình chỉ hoạt động giáo dục, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập khắc phục những nguyên nhân bị đình chỉ, tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ gửi đến Ủy ban nhân dân cấp xã đề nghị cho phép hoạt động giáo dục trở lại


Số lượng hồ sơ

01 bộ