CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND huyện Cư Kuin
Lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo
Thủ tục: Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)
Cách thức thực hiện


Trực tiếp hoặc qua bưu điện


Thành phần hồ sơ cần nộp


Không quy định


Lệ phí

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện


 Không quy định


Số lượng hồ sơ

01 bộ