CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND huyện Cư Kuin
Lĩnh vực: Gia đình
Thủ tục: Xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa
Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp huyện

Thành phần hồ sơ cần nộp

(1) Văn bản đề nghị tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa của Ủy ban nhân dân cấp xã (kèm theo Danh sách các khu dân cư đủ điều kiện).

(2) Bản sao Quyết định tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa trong 05 năm liên tục.

(3) Biên bản họp xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa(Mẫu số 10, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”).

Lệ phí

Không quy định

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Khu dân cư được công nhận danh hiệu Khu dân cư văn hóa trong 05 năm liên tục

Số lượng hồ sơ

01 bộ