CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND huyện Cư Kuin
Lĩnh vực: Dân tộc
Thủ tục: Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
Cách thức thực hiện

- Qua bưu điện;

- Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.

Thành phần hồ sơ cần nộp

+ Tờ trình Chủ tịch UBND tỉnh kèm theo danh sách đề nghị đưa ra khỏi danh sách người có uy tín; + Dự thảo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh đưa ra khỏi danh sách người có uy tín; + Bản tổng hợp hồ sơ của các huyện đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; + Các giấy tờ/tài liệu liên quan khác (nếu có).

Lệ phí

Không có thông tin

Yêu cầu điều kiện thực hiện

- Người có uy tín chết;

- Người có uy tín đã chuyển nơi khác sinh sống hoặc do sức khỏe yếu, tự nguyện xin rút khỏi danh sách người có uy tín (theo Mẫu số 05 tại Phụ lục II kèm theo Quyết định này);

- Người có uy tín vi phạm pháp luật;

- Người có uy tín mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật hiện hành;

- Người có uy tín giảm sút uy tín, không đảm bảo đủ các tiêu chí theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 của Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg. 

Số lượng hồ sơ

01 bộ