CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND huyện Cư Kuin
Lĩnh vực: Hoạt động xây dựng
Thủ tục: Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Thành phần hồ sơ cần nộp

-

Lệ phí

Tính theo tỷ lệ % trên tổng mức đầu tư công trình theo thông tư số 209/2016/TT-BTC và tỷ lẹ % trên chi phí xây dựng công trình Thông tư số 210/2016/tT-BTC x 50%.

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không

Số lượng hồ sơ

01 bộ