CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND huyện Krông Ana
Lĩnh vực: Tổ chức, biên chế
Thủ tục: Thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức
Cách thức thực hiện

  • Trực tiếp

Thành phần hồ sơ cần nộp

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
(Điều 10 Thông tư 12/2012/TT-BNV) - Đơn đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp;   Bản chính: 0
Bản sao: 0
- Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu cơ quan sử dụng viên chức không giữ chức vụ quản lý hoặc của người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền bổ nhiệm viên chức quản lý;   Bản chính: 0
Bản sao: 0
- Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp đăng ký dự thi hoặc xét được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;   Bản chính: 0
Bản sao: 0
- Bản sơ yếu lý lịch của viên chức theo Mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư số 12/2012/TT-BNVngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ, có xác nhận của cơ quan sử dụng hoặc quản lý viên chức;   Bản chính: 0
Bản sao: 0
- Các yêu cầu khác theo quy định về tiêu chuẩn của hạng chức danh nghề nghiệp mà viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng.   Bản chính: 0
Bản sao: 0

Lệ phí
  • Dưới 100 thí sinh: 700.000 đồng/thí sinh/lần dự thi
  • Từ 100 đến dưới 500 thí sinh: 600.000 đồng/thí sinh/lần dự thi
  • Từ 500 trở lên: 500.000 đồng/thí sinh/lần dự thi
  • Phúc khảo: 150.000 đồng/bài thi

 

Yêu cầu điều kiện thực hiện

(Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012) Viên chức được đăng ký dự thi hoặc dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp khi đảm bảo đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau: - Đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu; - Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian công tác 03 năm liên tục gần nhất; có phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc đã có thông báo về việc xem xét kỷ luật của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền; - Có đủ trình độ đào tạo, bồi dưỡng và năng lực chuyên môn nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp ở hạng cao hơn hạng hiện giữ trong cùng ngành, lĩnh vực; - Đáp ứng các yêu cầu khác do Bộ quản lý viên chức chuyên ngành quy định.

Số lượng hồ sơ

01 bộ