CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: Sở Giao thông Vận tải
Lĩnh vực: Hoạt động xây dựng
Thủ tục: Thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh
Cách thức thực hiện

Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk.

Thành phần hồ sơ cần nộp

* Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh (theo Mẫu số 02 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ);
- Hồ sơ thiết kế cơ sở (thuyết minh và bản vẽ);
- Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng hoặc giấy chứng nhận đầu tư;
- Quyết định lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc thông qua thi tuyển hoặc tuyển chọn theo quy định và phương án thiết kế được lựa chọn kèm theo (nếu có);
- Quyết định lựa chọn nhà thầu lập dự án;
- Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (quy hoạch 1/2000 đối với khu công nghiệp quy mô trên 20ha) được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc giấy phép quy hoạch của dự án;
- Văn bản thẩm duyệt hoặc ‎ý‎ ‎kiến về giải pháp phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);
- Văn bản thỏa thuận độ cao tĩnh không (nếu có);
- Các văn bản thông tin, số liệu về hạ tầng kỹ thuật đô thị;
- Hồ sơ khảo sát xây dựng phục vụ lập dự án;
- Hồ sơ năng lực của các nhà thầu;
- Các văn bản khác có liên quan.
(Cơ sở pháp lý: Khoản 3, Điều 6 Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình)

Lệ phí

Tính theo tỷ lệ % trên tổng mức đầu tư dự án theo Thông tư số 209/2016/TT-BTC x 50%

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không.

Số lượng hồ sơ

01 bộ