CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: Sở Giao thông Vận tải
Lĩnh vực: Hoạt động xây dựng
Thủ tục: Thủ tục thẩm định dự án/dự án điều chỉnh
Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh (số 09 Nguyễn Tất Thành, TP.BMT).

Thành phần hồ sơ cần nộp

#

Lệ phí

Tính theo tỷ lệ % trên tổng mức đầu tư dự án theo Thông tư số 209/2016/TT-BTC x 50%

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không

Số lượng hồ sơ

01 bộ