CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: Sở Giao thông Vận tải
Lĩnh vực: Hoạt động xây dựng
Thủ tục: Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh
Cách thức thực hiện

  • Trực tiếp
  • Trực tuyến
  • Dịch vụ bưu chính

Thành phần hồ sơ cần nộp

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
1. Tờ trình thẩm định thiết kế xây dựng theo quy định tại Mẫu số 06 Phụ lục II của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; To trinh tham dinh thiet ke xay dung va du toan xay dung cong trinh (Mau so 06 Phu luc II).doc
Bản chính: 1
Bản sao: 0
2. Thuyết minh thiết kế, các bản vẽ thiết kế, các tài liệu khảo sát xây dựng liên quan; Bản chính: 1
Bản sao: 0
3. Bản sao Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình kèm theo hồ sơ thiết kế cơ sở được phê duyệt hoặc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình; Bản chính: 0
Bản sao: 1
4. Bản sao hồ sơ về điều kiện năng lực của các chủ nhiệm, chủ trì khảo sát, thiết kế xây dựng công trình; văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường (nếu có); Bản chính: 0
Bản sao: 1
5. Báo cáo tổng hợp của Chủ đầu tư về sự phù hợp của hồ sơ thiết kế so với quy định hợp đồng; Bản chính: 1
Bản sao: 0
6. Dự toán xây dựng công trình đối với công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách; Bản chính: 1
Bản sao: 0
7. Báo cáo kết quả thẩm tra (nếu có). Bản chính: 1
Bản sao: 0

Lệ phí

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện
Không có
Số lượng hồ sơ

01 bộ