Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 4 Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

Cơ quan giải quyết Sở Công Thương
Lĩnh vực Xúc tiến thương mại

Loading...