Mức độ 4  Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

Ký hiệu thủ tục: 2.000001.000.00.00.H15
Lượt xem: 592
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Công Thương Đắk Lắk

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Xúc tiến thương mại
Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, Sở Công Thương số 49 Nguyễn Tất Thành, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; - Nộp 01 hồ sơ đăng ký qua đường bưu điện đến Sở Công Thương - Nộp trực tuyến tại địa chỉ http://motcua.daklak.gov.vn

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ

Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện


Công văn xác nhận hoặc không xác nhận


Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

- Luật Thương mại; - Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

- Thương nhân, tổ chức gửi hồ sơ đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức Hội chợ, Triển lãm thương mại tại Việt Nam đến Sở Công Thương. Hồ sơ đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại phải gửi đến Sở Công Thương chậm nhất 30 (ba mươi) ngày trước ngày khai mạc hội chợ, triển lãm thương mại.

- Sở Công Thương xác nhận hoặc không xác nhận bằng văn bản việc đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại nước ngoài. Trong trường hợp không xác nhận phải nêu rõ lý do.

- Việc sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại phải đảm bảo không ảnh hưởng đến quyền lợi của các thương nhân, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức Hội chợ, Triển lãm thương mại theo mẫu quy định

File mẫu:

  • Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức Hội chợ, Triển lãm thương mại Tải về

Không có