Mức độ 2  Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

Ký hiệu thủ tục: 2.000645.000.00.00.H15
Lượt xem: 544
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Công Thương Đắk Lắk

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước
Cách thức thực hiện

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Nộp qua bưu chính công ích
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
 • Trực tiếp
 • 20 Ngày làm việc

  20 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

  Trực tuyến
 • 20 Ngày làm việc

  20 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

  Nộp qua bưu chính công ích
 • 20 Ngày làm việc

  20 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện

 • Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.

Phí

#

Lệ phí

- Tại khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh:

+ Mức thu phí thẩm định là 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh /lần thẩm định đối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp;

+ Mức thu phí thẩm định là 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định đối với chủ thể kinh doanh là hộ kinh doanh. (Tại các khu vực khác: Mức thu phí thẩm định và lệ phí bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu tại khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh)

Căn cứ pháp lý
 • Nghị định 83/2014/NĐ-CP Số: 83/2014/NĐ-CP

 • Thông tư 38/2014/TT-BCT Số: 38/2014/TT-BCT

 • Nghị định 08/2018/NĐ-CP Số: 08/2018/NĐ-CP

Hồ sơ hợp lệ và từ chối cấp giấy chứng nhận

 • Trong thời hạn hai mươi (20) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định hồ sơ

 • Thương nhân gửi một (01) bộ hồ sơ về Sở Công Thương

 • Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận, Sở Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do

Hồ sơ chưa hợp lệ

 • Thương nhân gửi một (01) bộ hồ sơ về Sở Công Thương

 • Trong vòng bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung

Hồ sơ hợp lệ và cấp giấy chứng nhận

 • Thương nhân gửi một (01) bộ hồ sơ về Sở Công Thương

 • Trong thời hạn hai mươi (20) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 4 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 83/2014/NĐ-CP cho thương nhân

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Bản gốc Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu đã được cấp   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Các tài liệu chứng minh yêu cầu bổ sung, sửa đổi   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Đơn đề nghị bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 3 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 83/2014/NĐ-CP Mẫu số 3.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

 • Đơn đề nghị bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 3 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 83/2014/NĐ-CP Tải về

Cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu phải đáp ứng đủ các điều kiện sau: + Thuộc sở hữu, đồng sở hữu của thương nhân là đại lý hoặc tổng đại lý hoặc thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu hoặc thương nhân phân phối xăng dầu hoặc thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu hoặc thương nhân sản xuất xăng dầu có hệ thống phân phối theo quy định tại Nghị định này (thương nhân đề nghị cấp phải đứng tên tại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu). + Được thiết kế, xây dựng và có trang thiết bị theo đúng các quy định hiện hành về quy chuẩn, tiêu chuẩn cửa hàng bán lẻ xăng dầu, an toàn phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. + Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.

In phiếu hướng dẫn Đặt câu hỏi