CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan thực hiện

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
- Cơ quan phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo

Cách thức thực hiện


Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện


Đối tượng thực hiện Tổ chức
Trình tự thực hiện


(Trường trung học bao gồm: trường trung học cơ sở; trường trung học phổ thông; trường phổ thông có nhiều cấp học; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh; trường phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường chuyên).1. Trình tự thực hiện:Sau khi thực hiện đánh giá ngoài theo quy trình kiểm định chất lượng, nếu đơn vị trường đạt tiêu chuẩn chất lượng mức độ 2 trở lên và có đề nghị công nhận trường đạt chuẩn quốc gia thì thực hiện theo quy trình sau:- Nhà trường gửi hồ sơ đề nghị công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cho Sở GD&ĐT (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả).- Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định cấp bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.


Thời hạn giải quyết


20 ngày làm việc


Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

- Báo cáo kiểm định chất lượng của đoàn đánh giá ngoài


- Công văn đăng ký, đề nghị của nhà trường


- Báo cáo tự đánh giá của nhà trường

Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện


10.1. Điều kiện công nhận:Trường trung học được công nhận đạt chuẩn quốc gia khi đáp ứng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 34 và có kết quả đánh giá ngoài đạt từ Mức 2 trở lên theo quy định tại khoản 1 Điều 6 của Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT.10.2. Mức độ công nhận:a) Mức độ 1: Trường được đánh giá đạt Mức 2 theo quy định tại khoản 1 Điều 6 của Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT;b) Mức độ 2: Trường được đánh giá đạt Mức 3 trở lên theo quy định tại khoản 1 Điều 6 của Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT.


Căn cứ pháp lý


Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học


Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện


Quyết định công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia (mức độ 1/mức độ 2) của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh