CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1693 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1636 X.1.004047.000.00.00.H15 Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa Đường thủy nội địa
1637 X.1.004088.000.00.00.H15 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa Đường thủy nội địa
1638 X.2.001711.000.00.00.H15 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật Đường thủy nội địa
1639 2.002478.000.00.00.H15 Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông. Giáo dục và Đào tạo
1640 2.002479.000.00.00.H15 Tiếp nhận học sinh trung học phổ thông Việt Nam về nước Giáo dục và Đào tạo
1641 2.002480.000.00.00.H15 Tiếp nhận học sinh trung học phổ thông người nước ngoài Giáo dục và Đào tạo
1642 2.002409.000.00.00.H15 Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã Giải quyết khiếu nại
1643 2.002396.000.00.00.H15 Giải quyết tố cáo tại cấp xã Giải quyết tố cáo
1644 1.004859.000.00.00.H15 Thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch Tư pháp - Hộ tịch
1645 2.000986.000.00.00.H15 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Tư pháp - Hộ tịch
1646 1.009998.000.00.00.H15 Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp Trung ương, cấp tỉnh Hoạt động xây dựng
1647 1.009152.000.00.00.H15 Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật. Hoạt động xây dựng
1648 1.004982.000.00.00.H15 Giải thể tự nguyện hợp tác xã Tài chính - Kế hoạch
1649 1.006805.000.00.00.H15 Thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tài chính - Kế hoạch
1650 1.010736.000.00.00.H15 Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường Môi trường