CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1792 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1756 2.002122.000.00.00.H15 Đăng ký khi hợp tác xã chia Tài chính - Kế hoạch
1757 2.002123.000.00.00.H15 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Tài chính - Kế hoạch
1758 2.002226.000.00.00.H15 Thông báo thành lập tổ hợp tác Tài chính - Kế hoạch
1759 2.002227.000.00.00.H15 Thông báo thay đổi tổ hợp tác Tài chính - Kế hoạch
1760 1.005742.000.00.00.H15 Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường Môi trường
1761 2.002213.000.00.00.H15 Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường Môi trường
1762 2.000350.000.00.00.H15 Thôi làm hòa giải viên Phổ biến, giáo dục pháp luật
1763 2.000373.000.00.00.H15 Công nhận hòa giải viên Phổ biến, giáo dục pháp luật
1764 2.000333.000.00.00.H15 Công nhận tổ trưởng tổ hòa giải Phổ biến, giáo dục pháp luật
1765 2.002080.000.00.00.H15 Thanh toán thù lao cho hòa giải viên Phổ biến, giáo dục pháp luật
1766 1.002662.000.00.00.H15 Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
1767 1.008455.000.00.00.H15 Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
1768 X.2.000337.000.00.00.H15 Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã về thành tích đột xuất Thi đua khen thưởng.
1769 1.000316.000.00.00.H15 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện Quản lý nhà nước về tôn giáo
1770 1.001220.000.00.00.H15 Thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện. Quản lý nhà nước về tôn giáo