CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1621 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
166 1.002889.000.00.00.H15 Công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác Vận tải
167 2.001248.000.00.00.H15 Thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước Hoạt động khoa học & công nghệ
168 2.002380.000.00.00.H15 Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế. Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân
169 1.000449.000.00.00.H15 Điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng dấu định lượng Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng
170 2.002013.000.00.00.H15 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã Hợp tác xã
171 2.000135.000.00.00.H15 Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
172 2.000027.000.00.00.H15 Cấp lại Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Phòng chống tệ nạn xã hội
173 2.000144.000.00.00.H15 Tổ chức lại, giải thể cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Bảo trợ xã hội
174 1.000744.000.00.00.H15 Sáp nhập, chia, tách trung tâm giáo dục thường xuyên Giáo dục Thường xuyên
175 1.001886.000.00.00.H15 Thủ tục đăng ký sửa đổi hiến chương của tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Tôn giáo
176 1.003781.000.00.00.H15 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn (Cấp Tỉnh) Chăn nuôi và Thú y
177 1.004346.000.00.00.H15 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
178 1.005435.000.00.00.H15 Mua hóa đơn lẻ Quản lý công sản
179 1.004228.000.00.00.H15 Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm Tài nguyên nước
180 2.002193.000.00.00.H15 Xác định cơ quan giải quyết bồi thường Bồi thường nhà nước