CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1692 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1681 1.001228.000.00.00.H15 Thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo Quản lý nhà nước về tôn giáo
1682 1.001028.000.00.00.H15 Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng Quản lý nhà nước về tôn giáo
1683 2.000509.000.00.00.H15 Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng Quản lý nhà nước về tôn giáo
1684 1.009335.000.00.00.H15 Thủ tục hành chính thẩm định tổ chức lại tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện Tổ chức, biên chế
1685 TCBC - 001 Thẩm định thành lập tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp huyện Tổ chức, biên chế
1686 TCBC - 002 Thẩm định giải thể tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp huyện Tổ chức, biên chế
1687 2.001621.000.00.00.H15 Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho Uỷ ban nhân dân cấp xã thực hiện) Thủy lợi
1688 1.004498.000.00.00.H15 Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý) Thủy sản
1689 1.008092.000.00.00.H15 Tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo Văn hóa cơ sở
1690 1.000831.000.00.00.H15 Cấp giấy phép điều chỉnh giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke cấp tỉnh Văn hóa cơ sở
1691 1.000954.000.00.00.H15 Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm Văn hóa cơ sở
1692 1.001029.000.00.00.H15 Cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke Văn hóa cơ sở