CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 80 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
46 1.001497.000.00.00.H15 Gia hạn, điều chỉnh hoạt động liên kết giáo dục Giáo dục và Đào tạo
47 1.001496.000.00.00.H15 Chấm dứt hoạt động liên kết giáo dục theo đề nghị của các bên liên kết Giáo dục và Đào tạo
48 1.001495.000.00.00.H15 Cho phép hoạt động giáo dục trở lại đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Giáo dục và Đào tạo
49 1.001493.000.00.00.H15 Chấm dứt hoạt động cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Giáo dục và Đào tạo
50 1.001492.000.00.00.H15 Đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam Giáo dục và Đào tạo
51 1.006446.000.00.00.H15 Cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Giáo dục và Đào tạo
52 1.000718.000.00.00.H15 Bổ sung, điều chỉnh quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Giáo dục và Đào tạo
53 1.000939.000.00.00.H15 Cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Giáo dục và Đào tạo
54 1.000716.000.00.00.H15 Giải thể cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Giáo dục và Đào tạo
55 1.001714.000.00.00.H15 Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục Giáo dục và Đào tạo
56 1.000259.000.00.00.H15 Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên Giáo dục và Đào tạo
57 1.005144.000.00.00.H15 Đề nghị miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ tiền đóng học phí đối với người học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học Giáo dục và Đào tạo
58 2.002479.000.00.00.H15 Tiếp nhận học sinh trung học phổ thông Việt Nam về nước Giáo dục và Đào tạo
59 2.002480.000.00.00.H15 Tiếp nhận học sinh trung học phổ thông người nước ngoài Giáo dục và Đào tạo
60 3.000181.000.00.00.H15 Tuyển sinh trung học phổ thông Giáo dục và Đào tạo